• n_1.jpg
  • n_2.jpg
  • n_3.jpg
  • n_4.jpg
  • n_5.jpg
  • n_6.jpg
  • n_7.jpg
  • n_8.jpg

W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Św. Wojciecha i planowanymi pielgrzymkami do Świętego Gaju w dniach 07-08.05.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że jedynym źródłem zaopatrzenia w wodę w tej miejscowości są indywidualne studnie przydomowe.

Urząd Gminy w Rychlikach podaje do publicznej informacji: Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych Gminy Rychliki na 2011r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2011 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną.

Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa oraz poprawę sprawności i skuteczności działania służb ratowniczych, zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o właściwe oznaczenie numerów posesji przez właścicieli tych posesji. Interweniujący w terenie wiejskim policjanci i służby ratownicze często nie mogą trafić do miejsca wzywania pomocy z powodu złego oznakowania posesji lub jego braku, a skuteczność podejmowanych działań w takiej sytuacji w szczególności zależy od szybkości dotarcia na miejsce interwencji. Właściciel lub administrator nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości nazwą ulicy albo miejscowości podlega karze grzywny albo karze nagany (art. 64 par. 1 Kodeksu Wykroczeń).

W przeprowadzonych w dniu dzisiejszym wyborach dotychczasowy sołtys Krzysztof Ryś nie miał żadnego kontrkandydata i ponownie został wybrany sołtysem sołectwa Rychliki. W głosowaniu wzięło udział 23 osoby z prawie 700 uprawnionych do głosowania, a Krzysztof Ryś otrzymał 21 głosów poparcia przy 2 głosach nieważnych. Jednocześnie odbyły się wybory do Rady Sołeckiej, a kandydatami byli: Agnieszka Chwoszcz, Krzysztof Durka, Andrzej Kaśkiewicz, Edward Klimiuk, Franciszek Owsianka, Kazimierz Pastuszak, Barbara Żuk oraz Leokadia Żuk. W wyniku głosowania przy 1 głosie nieważnym w skład Rady Sołeckiej Rychlik weszli:

Rychliki, dnia 13.04.2011r.

Nasz znak: 6720.3.2011

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.04.2011 r. do 23.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, pokój nr 2a w godzinach od 715 do 1515.

URZĄD GMINY W RYCHLIKACH
Rychliki 86
14-411 Rychliki
NIP: 578-00-08-668
Regon: 000540995
tel: 55 248 8155, 55 248 8150
fax: 55 248 8145
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP: http://rychliki-ug.bip-wm.pl
www: www.rychliki.pl

obrazek